Błąd
 • XML Parsing Error at 1:86. Error 9: Invalid character

Nasze Prace

 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace
 • Nasze Prace

Menu

PDF Drukuj Email
poniedziałek, 10 października 2016 15:23

ZAPROSZENIE

DO UDZIAU W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

poniej progw ustalonych na podstawie art.11ust.8 Prawa zamwie publicznych.

ZAKUP I DOSTAWA POJAZDU OSOBOWEGO TYPU MIKROBUS DO PRZEWOZU OSB NIEPENOSPRAWNYCH

(CPV:34110000-1 samochody osobowe, 34114300-2 ? pojazd opieki socjalnej)

na warunkach okrelonych w poniszej Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia.

Ogoszenie nr 320713 - 2016 z dnia 2016-10-10 r.

Kock: ZAKUP I DOSTAWA POJAZDU OSOBOWEGO TYPU MIKROBUS DO PRZEWOZU OSB NIEPENOSPRAWNYCH
OGOSZENIE O ZAMWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogoszenia: nieobowizkowe

Ogoszenie dotyczy: zamwienia publicznego

Zamwienie dotyczy projektu lub programu wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamwienie mog ubiega si wycznie zakady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktrych dziaalno, lub dziaalno ich wyodrbnionych organizacyjnie jednostek, ktre bd realizoway zamwienie, obejmuje spoeczn i zawodow integracj osb bdcych czonkami grup spoecznie marginalizowanych

nie


Naley poda minimalny procentowy wskanik zatrudnienia osb nalecych do jednej lub wicej kategorii, o ktrych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osb zatrudnionych przez zakady pracy chronionej lub wykonawcw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Postpowanie przeprowadza centralny zamawiajcy

nie

Postpowanie przeprowadza podmiot, ktremu zamawiajcy powierzy/powierzyli przeprowadzenie postpowania

nie

Informacje na temat podmiotu ktremu zamawiajcy powierzy/powierzyli prowadzenie postpowania:
Postpowanie jest przeprowadzane wsplnie przez zamawiajcych

nie


Jeeli tak, naley wymieni zamawiajcych, ktrzy wsplnie przeprowadzaj postpowanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktw wraz z danymi do kontaktw:

Postpowanie jest przeprowadzane wsplnie z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postpowania wsplnie z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej ? majce zastosowanie krajowe prawo zamwie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddzia w Kocku, krajowy numer identyfikacyjny 432733811, ul. Przechodnia 9 a, 21-150 Kock, woj. lubelskie, pastwo , tel. 818592230, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 818592230.
Adres strony internetowej (URL): www.wtzkock.org

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJCEGO: Inny: stowarzyszenie - organizacja poytku publicznego.

I.3) WSPLNE UDZIELANIE ZAMWIENIA (jeeli dotyczy):

Podzia obowizkw midzy zamawiajcymi w przypadku wsplnego przeprowadzania postpowania, w tym w przypadku wsplnego przeprowadzania postpowania z zamawiajcymi z innych pastw czonkowskich Unii Europejskiej (ktry z zamawiajcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postpowania odpowiadaj pozostali zamawiajcy, czy zamwienie bdzie udzielane przez kadego z zamawiajcych indywidualnie, czy zamwienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaych zamawiajcych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peny i bezporedni dostp do dokumentw z postpowania mona uzyska pod adresem (URL)

nie
www.wtzkock.org


Adres strony internetowej, na ktrej zamieszczona bdzie specyfikacja istotnych warunkw zamwienia

tak


Dostp do dokumentw z postpowania jest ograniczony - wicej informacji mona uzyska pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu naley przesya:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesanie ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu w inny sposb:
nie
Wymagane jest przesanie ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu w inny sposb:
tak
Inny sposb:
w formie pisemnej
Adres:
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oddzia w Kocku ul. Przechodnia 9A, 21-150 Kock


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzdzi i urzdze lub formatw plikw, ktre nie s oglnie dostpne

nie
Nieograniczony, peny, bezporedni i bezpatny dostp do tych narzdzi mona uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiajcego: ZAKUP I DOSTAWA POJAZDU OSOBOWEGO TYPU MIKROBUS DO PRZEWOZU OSB NIEPENOSPRAWNYCH
Numer referencyjny:
Przed wszczciem postpowania o udzielenie zamwienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamwienia: dostawy
II.3) Informacja o moliwoci skadania ofert czciowych
Zamwienie podzielone jest na czci:

NieII.4) Krtki opis przedmiotu zamwienia (wielko, zakres, rodzaj i ilo dostaw, usug lub robt budowlanych lub okrelenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okrelenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usug lub roboty budowlane: W ramach realizacji przedmiotu zamwienia dla niniejszego zadania wykonawca dostarczy pojazd fabrycznie nowy ? rok prod. 2016 o przebiegu nie wikszym ni 50 km, 9 ?cio osobowy przystosowany do przewozu osb niepenosprawnych na wzku inwalidzkim. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia zawarty jest w zaczniku nr I.3. do SIWZ;

II.5) Gwny kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV:34114300-2
II.6) Cakowita warto zamwienia (jeeli zamawiajcy podaje informacje o wartoci zamwienia):
Warto bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umw ramowych lub dynamicznego systemu zakupw ? szacunkowa cakowita maksymalna warto w caym okresie obowizywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupw)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamwie, o ktrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w ktrym realizowane bdzie zamwienie lub okres, na ktry zostaa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktry zosta ustanowiony dynamiczny system zakupw:

Okres w dniach: 30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okrelonej dziaalnoci zawodowej, o ile wynika to z odrbnych przepisw
Okrelenie warunkw:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okrelenie warunkw:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno techniczna lub zawodowa
Okrelenie warunkw:
Zamawiajcy wymaga od wykonawcw wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziau w postpowaniu imion i nazwisk osb wykonujcych czynnoci przy realizacji zamwienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub dowiadczeniu tych osb: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okrelone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiajcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiajcy przewiduje nastpujce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okrelona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OWIADCZE SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WSTPNEGO POTWIERDZENIA, E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPENIA WARUNKI UDZIAU W POSTPOWANIU ORAZ SPENIA KRYTERIA SELEKCJI

Owiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spenianiu warunkw udziau w postpowaniu
tak
Owiadczenie o spenianiu kryteriw selekcji
nie

III.4) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTW , SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2) owiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkw, opat lub skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentw potwierdzajcych dokonanie patnoci tych nalenoci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wicego porozumienia w sprawie spat tych nalenoci wg zacznika nr III.1 do SIWZ; 3) owiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuem rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamwienie publiczne wg zacznika nr III.2 do SIWZ;

III.5) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTW SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPENIANIA WARUNKW UDZIAU W POSTPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OWIADCZE LUB DOKUMENTW SKADANYCH PRZEZ WYKONAWC W POSTPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOCI, O KTRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.1. Dokumenty i owiadczenia wymagane od Wykonawcy skadajcego ofert: 1) wypeniony formularz oferty wg zacznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypenione i podpisane owiadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg zacznika Nr I.2 do SIWZ; 3) penomocnictwo lub inny dokument okrelajcy zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert skada penomocnik Wykonawcy; 1.2. Owiadczenie wymagane od Wykonawcy, ktry zoy ofert ? przekazane Zamawiajcemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej http://www.wtzkock.org/ informacji z sesji otwarcia ofert: 1) owiadczenie o przynalenoci lub braku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, ktrzy zoyli oferty w niniejszym postpowaniu wg zacznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynalenoci do tej samej grupy kapitaowej, dokumenty lub informacje potwierdzajce, e powizania z innym Wykonawc nie prowadz do zakcenia konkurencji w niniejszym postpowaniu; 1.3. Dokumenty i owiadczenia wymagane od Wykonawcy, ktrego oferta zostaa najwyej oceniona: 1) odpis z waciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 2) owiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkw, opat lub skadek na ubezpieczenia spoeczne lub zdrowotne albo ? w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ? dokumentw potwierdzajcych dokonanie patnoci tych nalenoci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wicego porozumienia w sprawie spat tych nalenoci wg zacznika nr III.1 do SIWZ; 3) owiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuem rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamwienie publiczne wg zacznika nr III.2 do SIWZ; 1.4. Dokumenty i owiadczenia wymienione w: 1) pkt 7.1. SIWZ ? skadaj wraz z ofert wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziaem w postpowaniu - dokumenty i owiadczenia musz by aktualne na dzie zoenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ ? w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie http://www.wtzkock.org/ informacji z sesji otwarcia ofert, o ktrej mowa w pkt 28.4) SIWZ skadaj wszyscy Wykonawcy, ktrzy zoyli oferty, z wyjtkiem przypadku gdy w postpowaniu zoono tylko jedn ofert lub zoono tylko jedn ofert czciow na dan cz zamwienia; 3) pkt 7.3. SIWZ ? skada Wykonawca, ktrego oferta zostaa najwyej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o ktrym mowa w pkt 32.3. SIWZ ? dokumenty i owiadczenia musz by aktualne na dzie ich zoenia. 1.5 Jeeli Wykonawca zamierza powierzy wykonanie czci zamwienia podwykonawcom: a) zamieszcza w owiadczeniu o ktrym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzajce brak podstaw do wykluczenia tych podwykonawcw, z zastrzeeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz b) zobowizany jest w odniesieniu do tych podwykonawcw przedstawi dokumenty i owiadczenia, o ktrych mowa w pkt 7.3.1) ? 7.3.3) SIWZ, z zastrzeeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ. 1.6 Z treci dokumentw i owiadcze, o ktrych mowa w pkt 7.1. ? 7.5. SIWZ musi wynika jednoznacznie, i postawione przez Zamawiajcego wymagania zostay spenione. 1.7. Jeeli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o ktrym mowa w pkt 7.3.1) SIWZ skada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktrym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzajce, e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogoszono upadoci. Dokumenty powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert. 1.8. Jeeli w kraju, w ktrym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktrej dokument dotyczy, nie wydaje si dokumentw, o ktrych mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastpuje si je dokumentem zawierajcym odpowiednio owiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osb uprawnionych do jego reprezentacji, lub owiadczenie osoby, ktrej dokument mia dotyczy, zoone przed notariuszem lub organem sdowym, administracyjnym albo organem samorzdu zawodowego lub gospodarczego waciwym ze wzgldu na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i owiadczenia powinny by wystawione nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiajcy da wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamwienia:

nie


IV.1.4) Wymaga si zoenia ofert w postaci katalogw elektronicznych lub doczenia do ofert katalogw elektronicznych:

nie
Dopuszcza si zoenie ofert w postaci katalogw elektronicznych lub doczenia do ofert katalogw elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si zoenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza si zoenie oferty wariantowej
nie
Zoenie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym zoeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcw, ktrzy zostan zaproszeni do udziau w postpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawcw
Przewidywana minimalna liczba wykonawcw
Maksymalna liczba wykonawcw
Kryteria selekcji wykonawcw:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupw:

Umowa ramowa bdzie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnikw umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupw:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupw dopuszcza si zoenie ofert w formie katalogw elektronicznych:
nie
Przewiduje si pobranie ze zoonych katalogw elektronicznych informacji potrzebnych do sporzdzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupw:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem) nie
Naley wskaza elementy, ktrych wartoci bd przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych wartoci, wynikajce z opisu przedmiotu zamwienia:
nie
Naley poda, ktre informacje zostan udostpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bdzie termin ich udostpnienia:
Informacje dotyczce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposb postpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bd warunki, na jakich wykonawcy bd mogli licytowa (minimalne wysokoci postpie):
Informacje dotyczce wykorzystywanego sprztu elektronicznego, rozwiza i specyfikacji technicznych w zakresie pocze:
Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawcw w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Czy wykonawcy, ktrzy nie zoyli nowych postpie, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu: nie
Warunki zamknicia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Gwarancja

30

Termin wykonania

10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogoszeniem
Minimalne wymagania, ktre musz spenia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeenie prawa do udzielenia zamwienia na podstawie ofert wstpnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Naley poda informacje na temat etapw negocjacji (w tym liczb etapw):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiajcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoci nagrd dla wykonawcw, ktrzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwizania stanowice podstaw do skadania ofert, jeeli zamawiajcy przewiduje nagrody:

Wstpny harmonogram postpowania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiza: nie
Naley poda informacje na temat etapw dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamwienia definiujce minimalne wymagania, ktrym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriw oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkw zamwienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktrej bdzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktrej jest dostpny opis przedmiotu zamwienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczce rejestracji i identyfikacji wykonawcw w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzdze informatycznych:

Sposb postpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okrelenie minimalnych wysokoci postpie:

Informacje o liczbie etapw licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Wykonawcy, ktrzy nie zoyli nowych postpie, zostan zakwalifikowani do nastpnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknicia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, ktre zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamwienia publicznego, albo oglne warunki umowy, albo wzr umowy:


Wymagania dotyczce zabezpieczenia naleytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie ktrej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Naley wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zgodnie z pkt. 45 SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposb udostpniania informacji o charakterze poufnym (jeeli dotyczy):

rodki suce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skadania ofert lub wnioskw o dopuszczenie do udziau w postpowaniu:
Data: 18/10/2016, godzina: 11:00,
Skrcenie terminu skadania wnioskw, ze wzgldu na piln potrzeb udzielenia zamwienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogoszeniem):
nie
Wskaza powody:

Jzyk lub jzyki, w jakich mog by sporzdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziau w postpowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwizania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, w przypadku nieprzyznania rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajcych zwrotowi rodkw z pomocy udzielonej przez pastwa czonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktre miay by przeznaczone na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewanienie postpowania o udzielenie zamwienia, jeeli rodki suce sfinansowaniu zamwie na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktre zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie caoci lub czci zamwienia, nie zostay mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zaczniki do pobrania:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKW ZAMWIENIA Kock dn.10.10.2016r.

Wyjanienia oraz zmiana SIWZ 12.10.2016 - plik do pobrania paczka .zip

Wyjanienia SIWZ 13.10.2016 - plik do pobrania .jpg

Wyjanienia SIWZ 14.10.2016 - plik do pobrania .jpg

UMOWA DOSTAWY zacznik Nr I.4. do SIWZ 14.10.2016 - plik .doc

Protok z otwarcia ofert 18.10.2016r - plik .jpg

Zawiadomienie o uniewanieniu postpowania o udzielenie zamwienia publicznego 18.10.2016 - plik .jpg